Hukkunud metsa taastamise toetus

Kui Sinu mets on tormi või tulekahju tagajärjel kas osaliselt või täielikult hukkunud, siis Metsameetme toetus aitab metsa taastamise kulusid katta.

Toetuse taotlemise eeldused

 • Tuuleheite, -murru või metsatulekahju tõttu hukkunud metsa taastamise toetuse saamise tingimuseks on loodusõnnetuse või tulekahju kohta tehtud metsakaitseekspertiis. 
 • Metsamaa pindala, mille kohta toetust taotletakse, peab olema vähemalt 0,5 ha ning kahjustatud metsamaa peab hõlmama vähemalt 20% katastriüksusel paikneva metsamaa osa pindalast, millel kahjustus paikneb.

Toetuse suurused

 • Kahjustuse kõrvaldamiseks 1050 €/ha
 • Uue metsakultuuri rajamiseks 731 €/ha
 • Maapinna mineraliseerimiseks loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks 146 €/ha
 • Metsauuenduse hooldamiseks 149 €/ha

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel metsaühistu abiga teenustasu ei lisandu.

TAOTLE HUKKUNUD METSA TAASTAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see polvamaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni. 
 • Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks tehtavad tööd võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal. Erandiks on metsauunduse hooldamise tööd, mille taotlus tuleb enne ära esitada ja töödega võib alustada 6.10.2022.
 • Uue metsakultuuri rajamisel peavad taimed olema ostetud kultiveerimismaterjali tarnijalt, kes on registreeritud Taimetervise registris.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

ESITA HUKKUNUD METSA TAASTAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui hukkunud metsa taastamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see polvamaa@metsauhistu.ee.